Select your country

Please select the country you work in

Algemene voorwaarden - DE - Circulair Footwear Alliance
Anmeldung
menu

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE VERKOOP, LEVERING, OPDRACHT EN AANNEMING VAN WERK VAN CFA

1 Algemene bepalingen

 • 1  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
”Algemene Voorwaarden”: de onderhavige algemene voorwaarden inzake verkoop, levering, opdracht en aanneming van werk;
”CFA”: het samenwerkingsverband waarmee Opdrachtgever zaken doet, voor de genoemde activiteit handelend onder de naam Circular Footwear Alliance (CFA);
”Opdrachtgever”: iedere (potentiële) wederpartij van CFA;
”Overmacht”: elke niet toerekenbare tekortkoming van CFA die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, ziekte of onrechtmatige afwezigheid van personeel, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werklieden-uitsluiting, transportmoeilijkheden, tekort aan grondstoffen, machineschade, diefstal, brand, energie-uitval en andere ernstige storingen, een en ander met betrekking tot CFA of door haar ingeschakelde derden;
”Verzuim”: de situatie waarin de gevolgen van het niet nakomen van een overeenkomst intreden, zoals bijvoorbeeld het recht op schadevergoeding en het recht op ontbinding van de overeenkomst.
 • 2  Onder een begrip in het enkelvoud wordt mede het meervoud begrepen en onder een begrip in het meervoud wordt mede het enkelvoud begrepen.

2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven en aanbiedingen van en aan CFA en overeenkomsten met CFA (inclusief latere of gewijzigde versies daarvan), met betrekking tot verkoop en/of levering van zaken, opdracht, aanneming van werk en alle andere handelingen en werkzaamheden van CFA.

3 Totstandkoming overeenkomsten

 • 1  Elke aanbieding of offerte van CFA, in welke vorm ook, is vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Opdrachtgever zijn onherroepelijk.
 • 2  Een overeenkomst waarbij CFA partij is komt pas tot stand (1) na ondertekening van de overeenkomst en wel vanaf de dag van ondertekening door beide partijen, respectievelijk bij de daadwerkelijke online bestelling, (2) bij ontbreken daarvan, door een schriftelijke opdrachtbevestiging door CFA, en wel vanaf de dag van verzending daarvan door CFA, (3) bij gebreke daarvan, door het door CFA aanvangen met de feitelijke uitvoering van het werk door CFA, en wel vanaf de dag waarop daarmee door CFA een aanvang is gemaakt.
 • 3  Algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet toepasselijk, en aan een verwijzing naar algemene (inkoop)voorwaarden van een derde of aan een afwijzing van de Algemene Voorwaarden komt geen werking toe.
 • 4  Alleen CFA-betrokkenen die blijkens het Handelsregister een toereikende volmacht hebben, kunnen CFA vertegenwoordigen. Een overeenkomst gesloten met een niet tot vertegenwoordiging bevoegde CFA- betrokkene, kan door CFA schriftelijk worden bekrachtigd. Mondelinge toezeggingen binden CFA niet tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
 • 5  Afwijkingen van en wijzigingen in een overeenkomst en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

4 Prijzen

4.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen in Euro, exclusief omzetbelasting. Indien geen prijs is overeengekomen is een redelijke prijs verschuldigd; bij de bepaling van die prijs wordt rekening gehouden met de door CFA ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewoonlijk bedongen prijzen.

 • 2  Alle prijzen voor zaken gelden af fabriek, inclusief kosten, bijvoorbeeld kosten voor verpakking en vervoer, doch exclusief invoer en uitvoer.
 • 3  Indien na aanbod c.q. totstandkoming van de overeenkomst een wijziging optreedt of bekend wordt in de kostprijsbepalende factoren of buitengewone kosten ontstaan of bekend worden, is CFA gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. CFA zal Opdrachtgever de wijziging zo spoedig mogelijk schriftelijk mededelen. In geval van een wijziging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever dient de ontbinding schriftelijk binnen 8 dagen nadat hij de prijswijzigingsmededeling heeft ontvangen, aan CFA mede te delen, bij gebreke waarvan de overeenkomst met de prijsverhoging in stand blijft.
 • 4  Indien ter zake van meerwerk geen prijs is overeengekomen, is CFA gerechtigd de Opdrachtgever het meerwerk in rekening te brengen tegen een prijs op basis van de prijs van het oorspronkelijk overeengekomen werk.

5 Betaling

 • 1  Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschieden alle betalingen naar keuze van CFA contant bij levering of uiterlijk binnen zeven (7) dagen na levering. Alle betalingen geschieden naar keuze van CFA ten kantore van CFA of op een door CFA aan te wijzen rekening.
 • 2  De Opdrachtgever mag nimmer aftrek, opschorting of verrekening toepassen of beslag ten laste van CFA onder zichzelf leggen.
 • 3  CFA is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheid te verlangen en/of uitsluitend onder rembours te verzenden.
 • 4  Indien verschillende facturen, kosten of rente openstaan, is CFA gerechtigd ontvangen betalingen eerst af te boeken op eventuele kosten, dan op eventuele rente en vervolgens eerst op de oudste factuur, ongeacht de bestemming die de Opdrachtgever aan de betaling heeft gegeven.
 • 5  Indien Opdrachtgever niet binnen de geldende termijn betaalt, is hij van rechtswege in Verzuim en is hij vanaf de dag na de laatste dag van de termijn de wettelijke handelsrente als bedoeld in art. 6:119a BW verschuldigd, alsmede alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste 15% van de vordering te bedragen, met een minimum van EUR 250. 
Alle vorderingen van CFA op de Opdrachtgever zijn met onmiddellijke ingang opeisbaar in geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of stillegging van het bedrijf van de Opdrachtgever, en indien ten laste van de Opdrachtgever gelegd beslag niet binnen redelijke termijn wordt opgeheven.

6 Nakoming van de overeenkomst door CFA

 • 1  Voor zover de wijze van nakoming van de overeenkomst door CFA, bijvoorbeeld de aard van de dienstverlening door CFA en de aard en kwaliteit van de door CFA bij uitvoering van de overeenkomst aangewende materialen en hulpmiddelen, niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, wordt deze door CFA bepaald.
 • 2  CFA is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deel-leveranties c.q. deel-prestaties, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij deel-leveranties c.q. deel-prestaties is CFA gerechtigd ter zake van deze deel-leverantie c.q. deel-prestatie te factureren.

7 Aflevering

 • 1  Zaken gelden als afgeleverd wanneer zij voor verzending gereed zijn, een en ander nadat Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. Prestaties welke niet in het (af)leveren van zaken bestaan, gelden als te zijn opgeleverd nadat de werkzaamheden zijn voltooid.
 • 2  CFA bepaalt de wijze van verpakking, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Verpakkingen worden slechts teruggenomen indien CFA dat wenst.

8 Prestatietijd

 • 1  Prestatietijd is de door CFA in haar bevestiging opgegeven, dan wel de overeengekomen, tijd of termijn voor nakoming door CFA. Deze tijd geldt altijd bij benadering, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeenkomen dat sprake is van een fatale termijn.
 • 2  De Prestatietijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en op de verwachting van tijdige en volledige nakoming van de verplichtingen van derden jegens CFA. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden en/of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke prestaties van sub-contractanten niet tijdig worden geleverd, wordt de Prestatietijd voor zover nodig verlengd.
 • 3  Onverminderd het in het vorige lid bepaalde, wordt de Prestatietijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van CFA ontstaat ten gevolge van de niet-nakoming door Opdrachtgever van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of ten gevolge van het ontbreken van medewerking van de Opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

9 Risico

 • 1  Onmiddellijk nadat een zaak is afgeleverd en in ieder geval nadat de zaak het terrein van CFA heeft verlaten, draagt de Opdrachtgever het risico voor de zaak, bijvoorbeeld het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door deze zaak mocht ontstaan, behoudens voor zover aan opzet of grove schuld van CFA te wijten.
 • 2  Transport geschiedt voor rekening en risico van CFA, ook wanneer het franco zendingen en/of retourzendingen betreft. Neemt Opdrachtgever een zaak niet (tijdig) in ontvangst, dan zijn de kosten van opslag en bewaring en bijkomende kosten van CFA voor rekening van Opdrachtgever.
 • 3  Schade aan de zaken, veroorzaakt door vernieling van de verpakking is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

10 Eigendomsvoorbehoudenretentierecht

10.1 De eigendom van geleverde of te leveren zaken gaat eerst op de Opdrachtgever over wanneer aan CFA is voldaan, al hetgeen door de Opdrachtgever verschuldigd is ter zake van krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de verkrijger verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Opdrachtgever verleent CFA het recht de voornoemde vorderingen in geval van Verzuim van Opdrachtgever zelfstandig bij de derde te innen.

CFA is in geval van niet-nakoming van enige verplichting door Opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd in eigendom aan haar toebehorende zaken weer tot zich te nemen.

10.2 CFA is gerechtigd, om de afgifte van alle zaken die CFA voor de Opdrachtgever onder zich houdt op te schorten, totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens CFA heeft voldaan. In geval van opschorting is CFA gerechtigd de Opdrachtgever de kosten van het bewaren in rekening te brengen.

11 Opschorting en ontbinding

11.1 CFA is in de navolgende gevallen gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder voorafgaande aankondiging of ingebrekestelling en zonder dat CFA tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn:

 1. in geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van Overmacht aan de zijde van CFA;
 2. indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met CFA gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens CFA te voldoen;
 3. in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie van de Opdrachtgever, alsmede indien beslag ten laste van Opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijke termijn is opgeheven;
 4. in geval van overdracht van de onderneming van de Opdrachtgever.

12 Keuring; tekortkomingen zijdens CFA

12.1 De Opdrachtgever is gehouden om leveringen en de uitvoering van werken en opdrachten onverwijld na ontvangst respectievelijk voltooiing nauwgezet te keuren.

12.2 Reclame ter zake van zichtbare gebreken dient binnen acht dagen na ontvangst van de zaken of voltooiing van het werk of de opdracht te geschieden; reclame terzake onvolledige leveringen binnen twee dagen na ontvangst van de zaken, beide uitsluitend middels een aan CFA gericht aangetekend schrijven, bij overschrijding van welke termijnen elk recht van de Opdrachtgever terzake van de gebreken en elke aansprakelijkheid en elke garantie van CFA vervalt. Reclame ter zake een deel van de geleverde zaken geeft Opdrachtgever geen recht een hele partij te weigeren of af te keuren.

12.3 Rechtsvorderingen ter zake van gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige en geldige reclame aanhangig te worden gemaakt, op straffe van verval.

12.4 Gebreken ter zake waarvan tijdig en rechtsgeldig is gereclameerd worden door en op kosten van CFA binnen redelijke termijn na de reclame hersteld. CFA heeft echter het recht de overeenkomst terzake waarvan is gereclameerd geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en is dan enkel gehouden tot gehele of gedeeltelijke restitutie van de prijs, en niet verplicht tot het vergoeden van enige schade.

12.5 De Opdrachtgever is niet gerechtigd te reclameren ter zake van gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

 • niet-nakoming door de Opdrachtgever of door derden van door CFA aan het gebruik van de geleverde zaken verbonden voorschriften, alsmede het voorzienbaar normaal gebruik;
 • de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 • zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens Opdrachtgever aangeleverde middelen of zaken.

12.6 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met CFA gesloten overeenkomst, of uit een daarmee samenhangende overeenkomst, voortvloeit, is de Opdrachtgever met betrekking tot die overeenkomsten niet gerechtigd te reclameren.

12.7 Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van CFA tot herstel of andere werkzaamheden ter zake van de geleverde zaken en diensten overgaat of doet overgaan, is de Opdrachtgever met betrekking tot die overeenkomsten niet gerechtigd te reclameren.

13 Verzuim van CFA

13.1 CFA is nimmer in Verzuim voordat de Opdrachtgever CFA schriftelijk uitdrukkelijk in gebreke heeft gesteld en heeft verzocht de tekortkoming binnen een redelijke termijn op te heffen, en deze redelijke termijn is verstreken.

13.2 CFA is nimmer in Verzuim indien tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen een gevolg is van Overmacht.

13.3 CFA is nimmer in Verzuim terzake van gebreken gedurende de tijd dat zij krachtens artikel 12 in de gelegenheid is de gebreken te herstellen.

13.4 CFA is nimmer in Verzuim terzake van gebreken met betrekking waartoe de Opdrachtgever niet gerechtigd is te reclameren.

14 Garantie

14.1 CFA garandeert dat de door haar geleverde zaken en diensten van hoogwaardige kwaliteit zijn. Mochten zich niettemin gebreken voordoen, dan zal CFA deze na ontvangst van de originele opdracht (doen) herstellen, of maximaal de factuurwaarde exclusief BTW aan Opdrachtgever vergoeden, een en ander uitsluitend ter vrije keuze aan CFA.

14.2 De garantie heeft een looptijd van 2 maanden na levering aan de Opdrachtgever, mits de productiedatum niet meer dan 6 maanden vóór de aankoopdatum ligt en – in voorkomend geval – Opdrachtgever of eindgebruiker niet meer dan 2 maanden na diens aankoop bij of CFA heeft gereclameerd.

14.3 De garantie geeft Opdrachtgever nooit het recht zelf tot herstel of vervanging over te gaan. Iedere garantie of gehoudenheid tot vergoeding door CFA vervalt indien Opdrachtgever CFA niet in de gelegenheid stelt tot herstel, vervanging of vergoeding.

14.4 Buiten de garantie vallen gebreken die geheel of deels het gevolg zijn van niet-inachtneming van gebruiksaanwijzingen, dan wel ander dan het door CFA voorziene normale gebruik of gebruiksdoel,  de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de dienstverlening, door CFA van derden betrokken onderdelen voor zover deze derden geen garantie aan CFA hebben verstrekt, milieu- of klimatologische omstandigheden of andere inwerkingen van buitenaf (natuurlijk of door menselijk ingrijpen).

15 Aansprakelijkheid van CFA

15.1 Buiten het bepaalde in de artikelen 12, 13 en 14 heeft Opdrachtgever geen enkele aanspraak jegens CFA wegens gebreken in of met betrekking tot door CFA geleverde zaken en/of diensten.

15.2 Schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade over enig door de Opdrachtgever aan derde verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

15.3 CFA is niet gehouden tot vergoeding van schade, voor zover de hoogte van de schade het netto factuurbedrag, berekend zonder omzetbelasting en kosten, van de betreffende factuur, die betrekking heeft op de prestatie waarbij de schade is opgetreden, te boven gaat.

15.4 Indien CFA niet in Verzuim is, als ook over en betreffende de periode dat CFA nog niet in Verzuim is, heeft de Opdrachtgever geen recht op vergoeding van schade.

15.5 CFA is nimmer gehouden tot vergoeding van schade bestaande uit of verband houdende met:

 • schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of 
vanwege de Opdrachtgever verstrekte gegevens;
 • de ondeugdelijkheid of ongeschiktheid van op verzoek van Opdrachtgever aangewende stoffen, materialen en productiemiddelen en -processen.

15.6 Alle door CFA verstrekte adviezen, mededelingen, opgaven omtrent capaciteiten/resultaten van door CFA te leveren zaken of te verrichten werkzaamheden zijn geheel vrijblijvend en worden verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. CFA verleent terzake geen enkele garantie.

16 Aanspraken van derden

16.1 De Opdrachtgever is gehouden CFA te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden, waaronder aanspraken gebaseerd op productenaansprakelijkheid, in verband met de uitvoering door CFA van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen alle daaruit voor CFA voortvloeiende kosten.

16.2 In geval van uitlenen of ter beschikkingstelling van werknemers van CFA, is de Opdrachtgever gehouden CFA te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van deze werknemers terzake van arbeidsongevallen die buiten de terreinen van CFA plaatsvinden en terzake van alle vorderingen van derden die gegrond zijn op fouten die deze ondergeschikten buiten de terreinen van CFA begaan.

17 Terbeschikkinggestelde materialen

17.1 Indien de Opdrachtgever CFA zaken ter verwerking, bewerking, reparatie, inspectie, of anderszins ter beschikking stelt, berusten deze zaken onder CFA voor rekening en risico van Opdrachtgever, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van CFA. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering van deze zaken.

17.2 Voor door CFA aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen dient Opdrachtgever een huurvergoeding aan CFA te betalen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

18 Industriële en intellectuele eigendom

17.1 Door CFA uitgebrachte offertes, alsmede door CFA vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, notities en aantekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d., blijven eigendom van CFA, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

18.2 De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot alles wat CFA voor Opdrachtgever vervaardigt, uitvoert, of aan hem verstrekt berusten bij en komen uitsluitend toe aan CFA. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van CFA medewerking verlenen aan eventuele formaliteiten (zoals ondertekening van een akte van overdracht) die nodig zijn om de positie van CFA als rechthebbende (verder) te waarborgen.

18.3 De informatie die ten grondslag ligt aan het concept, dienstverlenings-, verwerkings- en constructiemethoden, producten e.d. blijft exclusief voorbehouden aan CFA, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

18.4 De Opdrachtgever staat ervoor in dat de in artikel 17.1 en 17.2 vermelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van CFA wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of aan derden ter beschikking wordt gesteld in welke vorm dan ook.

18.5 De Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding van alle bedrijfsgegevens en productiegegevens van CFA waarvan hij redelijkerwijze kan verwachten dat CFA geheimhouding verlangt.

19 Overige bepalingen

19.1 CFA mag eventuele aan de Opdrachtgever of tot zijn groep behorende ondernemingen verschuldigde bedragen verrekenen met haar vorderingen op de Opdrachtgever of tot zijn groep behorende ondernemingen.

19.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten met CFA geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CFA. 19.3 Indien een of meer bepalingen van een overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig mochten blijken te zijn, of daarvan om welke reden dan ook geen nakoming kan worden gevorderd, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen zullen bij elkander te rade gaan omtrent de wijze waarop het best uitvoering kan worden gegeven aan de strekking van de desbetreffende bepaling, met dien verstande, dat Opdrachtgever zich jegens CFA verplicht met CFA overeenstemming te bereiken over de toepasselijkheid van een beding, dat zowel naar inhoud, strekking als naar de gevolgen voor CFA zoveel mogelijk overeenstemming met de desbetreffende bepaling vertoont.

19.4 CFA mag zich ook op bepalingen van een overeenkomst of de Algemene Voorwaarden beroepen indien zij in eerdere gevallen of op eerdere tijdstippen geen beroep daarop heeft gedaan. Bij verkoop aan consumenten gelden de bepalingen uit deze verkoopvoorwaarden niet, voor zover deze in strijd mochten zijn met art.6:236 BW, of in rechte geoordeeld mocht worden dat deze in strijd zijn met art.6:237 BW.

19.5 CFA kan niet worden verplicht vervolgopdrachten te accepteren of een vergoeding te betalen indien zij dit nalaat, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

19.6 Opdrachtgever is niet bevoegd tot vertegenwoordiging van CFA en is geen agent van CFA, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

19.7 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen met CFA is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing, onverminderd het in artikel 10.1 bepaalde.

19.8 Alle geschillen, bijvoorbeeld uit of naar aanleiding van de door CFA uitgebrachte offertes en/of aanbiedingen en/of met CFA gesloten overeenkomsten, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg. Niettemin is CFA bevoegd zich te wenden tot een andere bevoegde rechter.

19.9 Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van de Algemene Voorwaarden is bepalend. …. mei 2020 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 57164371.